Etiske retningslinjer

På Tranemo arbeider vi hardt hver eneste dag for å holde et høyt etisk nivå i tråd med våre verdier. Det finnes en tydelig policy for etiske retningslinjer, basert på våre egne krav og hva våre leverandører skal leve opp til.

Vi bryr oss om menneskene som produserer våre produkter. Vi krever og kontrollerer derfor at våre underleverandører følger sine forpliktelser ovenfor Tranemo ved å drive en etisk bærekraftig virksomhet:


Tvangsarbeid: Alle former for tvangsarbeid er forbudt, inklusiv straffarbeid eller slavearbeid.
ILO:s konvensjon nr. 29 og 105.


Diskriminering: Vi godtar ikke noe som helst form for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kaste, etnisitet, sosial status, sivil status, seksuell legning, funksjonshemming, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, politisk tilhørlighet og/eller fagorganisering.

ILO:s konvensjon nr. 100 og 111.


Barnearbeid: Vi følger internasjonale avtaler gjeldende mennesklige rettigheter, arbeidsforhold og vi har nulltoleranse mot barnearbeid.

ILO:s konvensjon nr. 138 og 182. Barnekonvensjonen, artikkel 32.


Fagorganisering og kollektive forhandlinger: Vi godkjenner valgte arbeidstakerrepresentanter og respekterer rettigheter som de ansatte har til å organisere seg og forhandle kollektivt i henhold til lovene i de landende de arbeider i.

ILO:s konvensjon nr. 87 og 98.


Erstatning og arbeidstider: Vi garanterer at arbeid utføres på bakgrunn av godkjente ansettelsesforhold som fastsettes i henhold til gjeldende lover og praksis samt internasjonale arbeidsnormer.

ILO:s konvensjon nr. 1, 26 og 131.


HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet: Arbeidstakerens sikkerhet skal prioriteres på alle nivå. Arbeidsmiljøet må oppfylle de krav som settes av gjeldende HMS krav og forskrifter.


Forretningsetikk: God forretningsetikk sammen med oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter er grunnen til god forretningspraksis. Vi har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon, inklusiv utpressing og bestikkelser.


Miljø: Vi har stort fokus på hele tiden å forbedre oss og på en bærekraftig utvikling. Som ett minimumskrav skal alle våre underleverandører følge gjeldende miljølover og forskrifter.

 

Image